สหกรณ์ในประเทศไทย

รายชื่อสหกรณ์ในประเทศไทย
 
   
 
| | | | |
|
| |

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

 
 
 สหกรณ์ในประเทศไทย
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ ครู
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุข
 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลที่มีอาชีพอย่างเดียวกัน หรืออาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจำเป็น หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

       ซึ่งเว็บไซต์นี้จะมีข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข และรายชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประวัิิติความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ที่มีทั้งหมดในประเทศไทย
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำกัด
อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2590-1263, 0-2590-1264
เว็บไซต์ : http://www.moph.go.th/ngo/coop
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิต จำกัด
อาคาร 3 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2590 8190, 0 2590 8153, 0 2590 8295 โทรสาร : 0 2951 1457
เว็บไซต์ : http://www.dmh.go.th/cooper
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-2245-2093,0-2245-2732,0-2245-2780,0-2643-4858 และ 0-2246-0304 ต่อ 2139
โทรสาร :
0-2248-1183 , 0-2643-4868
เว็บไซต์ : http://www.bmacoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด
223/7 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 0-7563-2391, 0-7562-2857
เว็บไซต์ : http://www.kpsc-coop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาญจนบุรี จำกัด
29 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 0-3451-8975, 0-3451-5987
เว็บไซต์ : http://www.kanhealthcoop.th.gs
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-820587 โทรสาร : 043-815808
เว็บไซต์ : http://www.kalasinsaving.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด
27 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055-713845
เว็บไซต์ : http://www.coopthai.com/kpphp
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4324-7520-1, 247262, 237643 โทรสาร : 0-4333-7381
เว็บไซต์ : http://www.kphcoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จำกัด (หลังใหม่) ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0-3932-7979 โทรสาร : 0-3931-4696
เว็บไซต์ : http://www.coopthai.com/sasukchan
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด
41 ถ.ยุทธดำเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-6731
เว็บไซต์ : http://www.coopthai.com/cpd/ccsph
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด
29/86 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-274798,0871280111
เว็บไซต์ : http://www.coopthai.com/hcbr
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด
199 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 0-5641-2514 โทรสาร : 0-5641-4076
เว็บไซต์ : http://www.cnphcoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด
171/13 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-4483-8005
เว็บไซต์ : http://www.cphcoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด
259 ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-4763, 0-7750-1903
เว็บไซต์ : http://www.cmpo-coop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด
1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์: 0-5371-2585, 0-5375-6203
เว็บไซต์ : http://www.crphcoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด
เลขที่ 10 ถนนสุเทพ คำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5389-5160-1 โทรสาร : 0-5389-4416
เว็บไซต์ : http://www.cmphcoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด
5/24 ถนนคลองน้ำเจ็ด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ : 0-7522-5392
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำักัด
108 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3953-2555 โทรสาร : 0-3953-2635
เว็บไซต์ : http://www.tratcoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด
9/67 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 6300
โทรศัพท์ : 0-5551-4143 , 0-5551-2370 โทรสาร : 055-512370
เว็บไซต์ : http://www.tako.moph.go.th/takmoph/cooper/index.php
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด
ศาลากลางจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ : 0-3731-6139
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครปฐม จำกัด
170 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0-3421-3279-80 โทรสาร : 0-3425-1550
เว็บไซต์ : http://nptho.moph.go.th/sahakorn/index.php
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
356 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5793 , 042515739 โทรสาร : 0-4251-5739
เว็บไซต์ : http://www.co-opnkp.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
529/1 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4426-7576, 0-4425-4614, 0-4425-7890
เว็บไซต์ : http://www.koratcoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด
ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 0-7534-4882
เว็บไซต์ : http://www.coopthai.com/healthnks
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด
782/18 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5622-4981, 0-5623-1276
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนนทบุรี จำกัด
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2580-1357, 0-2950-3071-6
สกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด
11 ถนนระแงะมรรคา อำเภอเมือง นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 0-7351-1535, 0-7351-3445 โทรสาร : 0-7351-3446
เว็บไซต์ : http://www.coopsasuk.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด
ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000
โทรศัพท์ : 0-5475-0116, 0-5475-7535
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
434 หมู่ที่ 3 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 0-4461-3480 โทรสาร : 0-4461-7000
เว็บไซต์ : http://www.brhcoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด
69/24 หมู่ 2 ปทุม-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2979-1163 โทรสาร : 0-2979-0923
เว็บไซต์ : http://sahakornpathum.blogspot.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรี จำกัด
104 หมู่ 8 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 0-3721-3205  
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา จำกัด
ค 130 หมู่ 3 ตำบลหอรัตนไชย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0-3524-4683
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา จำกัด
ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0-5448-0020 โทรสาร : 0-5448-0062
เว็บไซต์ : http://scc.pyomoph.go.th
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำกัด
ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 0-7641-2413 , 086 6915875 โทรสาร : 0-7644-0052
เว็บไซต์ : http://www.phangngacoop.com 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด
149/6-7 ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7461-6167 โทรสาร : 0-7461-6167
เว็บไซต์ : http://www.skpt.moph.go.th

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด
27/4 ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 0-5661-2668
เว็บไซต์ : http://202.129.37.110/co-op
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5524-3102
เว็บไซต์ : http://www.plkhealthcoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด
2/65-66 หมู่ที่ 1 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0-3241-0065 , 0-3241-0343 โทรสาร : 0-3240-0877
เว็บไซต์ : http://www.healthcoop.or.th
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด
72 ถนนนิกรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5672-5566 , 0-5672-2367 โทรสาร : 0-5671-2144
เว็บไซต์ : http://www.coopthai.com/pcbpbh
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
26/1 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศํพท์ : 0-5453-4442 ,0-5453-4443 โทรสาร : 0-5453-3212
เว็บไซต์ : http://www.sahagornpph.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด
ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-43723438 โทรสาร : 0-4372-3438
เว็บไซต์ : http://www.mkscoop.thport.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 0-4263-3587
เว็บไซต์ : http://www.stcmuk.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 129 ถ.ขุนลุมประพาส อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0-5361-2746
เว็บไซต์ : http://www.mhso.moph.go.th/wwwold/Coop
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด
17/8-9 ถ.เทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-5712 , 0-4571-2272 โทรสาร : 0-4571-5712
เว็บไซต์ : http://www.yasocoop.org
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา จำกัด
เลขที่ 93 ถนน เทศบาล 1 ตำบล สะเตง อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลา 95000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7324-4516
เว็บไซต์ : http://sasukyala.igetweb.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด
52 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0-4351-3600 โทรสาร : 0-4351-8310
เว็บไซต์ : http://www.coop-sasuk-roiet.net/coop
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระนอง จำกัด
9 ถนนกำลังทรัพย์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์ :0-7782-4723
เว็บไซต์ : http://www.rno.moph.go.th/co-op
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด
142 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3896-7409, 0-3896-7415-7 ต่อ 121
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0-3233-7454 โทรสาร : 0-3232-8497
เว็บไซต์ : http://www.sksr.net 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด
ทะเลชุบศร ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี
โทรศัพท์ : 0-3642-1204, 0-3641-3520  
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด
3 ถ.ป่าขาม 1 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5422-6384 054-323991 โทรสาร : 0-5423-0448
เว็บไซต์ : http://www.coopthai.com/lpph , http://www.lampanghealth.com/sahakornsasuk
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
263/1 ลำพูน-เชียงใหม่ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0-5353-1153
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด
ถนนมลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ : 0-4283-2784 , 0-4283-2200 โทรสาร : 0-4283-2200
เว็บไซต์ : http://www.scloei.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
11 ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 0-4561-3992
เว็บไซต์ : http://sskh.igetweb.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
1 / 4 ถนนสกล – นาแก หมู่ที่ 10 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4271-4807, 0-4271-3443
เว็บไซต์ : http://www.phsncoop.com 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด
34 - 35 ถนนสามัคคีสุข 1 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-313229 , 074-436760 โทรสาร : 074-436759 อัตโนมัติ
เว็บไซต์ :
http://www.spsc-coop.com 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด
55/1 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ : 0-7472-1930, 0-7472-5348
เว็บไซต์ : http://www.satunhealthcoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด
19 ถนนอัศวนนท์2 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2389-5980
เว็บไซต์ : http://www.spko.moph.go.th/coop
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด
202 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0-3471-1124, 0-3471-1571, 0-3471-8540 โทรสาร : 0-3471-1124
เว็บไซต์ : http://www.sahakornhealth.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสาคร จำกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ม.3 ถนนสมุทรปราการ-สมุทรสาคร ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3441-3922-4
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด
609 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 0-3742-5081
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด
56 ถนนเทศบาล 3 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3622-3806 โทรสาร : 0-3622-3874
เว็บไซต์ : http://www.coopsbh.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสิงห์บุรี จำกัด
ถ.ธรรมโชติ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0-3652-3355
เว็บไซต์ : http://www.coopsasuksing.ob.tc , http://www.coopthai.com/ct_singburi
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
331 หมู่ที่14 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 0-5561-6002 ,0-5561-0599 โทรสาร : 0-5561-0599
เว็บไซต์ : http://www.coopthai.com/phskt
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุพรรณบุรี จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จำกัด
99/44-46 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7728-2251 , 0-7721-3564 โทรสาร : 0-7720-4690
เว็บไซต์ : http://www.sphsc.com
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด
130/1 ถนนโพธิ์ร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-9239 โทรสาร : 0-4453-8854
เว็บไซต์ :
http://www.sphcoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด
229/1 ถ.ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 042-464303 โทรสาร : 042-420750
เว็บไซต์ : http://www.nkphcoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
53 หมู่ที่ 1ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ : 0-4231-1048 โทรสาร : 0-4231-1048
เว็บไซต์ : http://www.coopthai.com/hnbp  
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำกัด
122 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3561-4188 โทรสาร : 0-3561-4188
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด
366 หมู่ 2 ถนนชยางกูร ตำบลโนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4545-1581
เว็บไซต์ : http://www.supsasook.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
4 ถนนอธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-1561
เว็บไซต์ : http://www.udo.moph.go.th/sahagon
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุตรดิตถ์ จำกัด
2 ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5541-3950
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด
358 หมู่ที่ 3 ถ.รพช.สนามบินเก่า ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 0-5697-0161
เว็บไซต์ : http://www.coopthai.com/uthaipbh
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด
ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย 34000
โทรศัพท์ : 0-4526-2363 โทรสาร : 0-4524-0397
เว็บไซต์ : http://www.cooppub.com
   
   
| | | | |
|
| |
Copyright © 2010 Finance Thailand. All rights reserved. 
 
 
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com 
 
eXTReMe Tracker
powered by PRBbutton