บริษัทบริหารสินทรัพย์

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ในประเทศไทย
 
   
 
| | | | |
|
| |

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

 
 
 บริษัทบริหารสินทรัพย์
บบส.กรุงเทพพาณิชย์  
บบส.กรุงศรีอยุธยา  
บริษัทบริหารสินทรัพย์ จตุจักร
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ทวี 
บบส.ไทยบังคับและติดตามฯ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ พญาไท
บริษัทบริหารสินทรัพย์ พาลาภ  
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เพทาย 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์
บริษัทบริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน  
บริษัทบริหารสินทรัพย์ สตาร์  
บบส. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท
บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุโขทัย 
บบส.อัลฟาแคปปิตอล  
บบส.อินเตอร์ แคปปิตอล ฯ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอแคป  
บบส.เอ็น เอฟ เอส  
ประวัติความเป็นมาของบริษัท

         บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) จัดตั้งขึ้นตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 54,700 ล้านบาท ต่อมาลดทุนจดทะเบียนลงจากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เหลือหุ้นละ 25 บาท ทำให้ปัจจุบัน บสก. คงเหลือทุนจดทะเบียน 13,675 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) (BBC) ซึ่ง บสก. ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบกิจการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2542 มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท
 
          นอกจากภารกิจในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ BBC แล้ว บสก. ยังได้จดทะเบียนเพิ่มขอบเขตในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินอื่น การเป็นตัวแทนเรียกเก็บและชำระหนี้ตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 และรับฝากดูแลบริหารจัดการเก็บรักษาทรัพย์สิน เอกสารการโอนสินทรัพย์หรือเอกสารอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกจากนั้น บสก. ยังเพิ่มขนาดสินทรัพย์โดยการรับซื้อ/รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) จากสถาบันการเงินอื่นเพิ่มเติม ซึ่งในปัจจุบันมีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากแหล่งที่มา 8 แห่ง คือ จากธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์ จำกัด (BBC), บริษัทบริหารสินทรัพย์ พญาไท จำกัด (PAMC), บริษัทบริหารสินทรัพย์ รัตนสิน จำกัด (RAM), ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์ด นครธน จำกัด (มหาชน) (SCNB) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT), ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB), ธนาคารไทยธนาคาร (BT), บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (AMC) และบริษัทบริหารสินทรัพย์ ออมทรัพย์ จำกัด (AMC-S) และยังมีทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ที่อยู่ในความดูแลของ บสก. อีก 11,308 รายการ มูลค่า 37,391 ล้านบาท

           เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) โอนขายสินทรัพย์หลัก ได้แก่ เงินลงทุนในลูกหนี้ ทรัพย์สินรอการขาย และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมด ให้แก่ บสก. รวมทั้งให้ บสก. รับโอนพนักงานของ บบส. มายัง บสก. ตามความสมัครใจอีกด้วย การรวมกิจการครั้งนี้ ส่งผลให้องค์กรมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เนื่องจากได้รวมศักยภาพของพนักงานและระบบงานของทั้งสององค์กรไว้ด้วยกัน อีกทั้ง บสก. ยังมีสำนักงานต่างจังหวัดถึง 24 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นเครือข่ายในการรองรับลูกค้าทั้งด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายอย่างครบวงจร

          นับตั้งแต่ก่อตั้ง บสก. ขึ้นมาในปี 2542 สามารถสร้างผลงานได้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ โดยผลการดำเนินงานระหว่างปี 2542 – 2549 บสก. สามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้จนได้ข้อยุติและมีผลเรียกเก็บที่เป็นเงินสด 57,973 ล้านบาท และรับโอนทรัพย์ชำระหนี้ 14,335 ล้านบาท รวมยอดผลการดำเนินงานทั้งสิ้น 72,308 ล้านบาท

         บสก. มีความภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในองค์กรของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงิน ได้มีโอกาสช่วยเหลือลูกหนี้ที่สุจริตให้พ้นจากการเป็นหนี้ด้อยคุณภาพ อีกทั้ง ยังทำให้ธนาคารพาณิชย์สามารถทำธุรกรรมปกติต่อไปได้อย่างคล่องตัว และไม่ต้องพะวงกับการแก้ไขปัญหา NPL/NPA รวมทั้ง ธนาคารพาณิชย์ยังไม่จำเป็นต้องตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ของตนเองให้เป็นภาระ เมื่อ NPL/NPA ได้รับการดูแลแก้ไข ก็จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมสามารถขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานใหญ่
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
Bangkok Commercial Asset Management Co., Ltd.

99 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2267-1900 โทรสาร : 0-2630-2472
เว็บไซต์ : http://www.bam.co.th
   
   
| | | | |
|
| |
Copyright © 2010 Finance Thailand. All rights reserved. 
 
 
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com 
 
eXTReMe Tracker
powered by PRBbutton